Generalforsamling

OM Generalforsamling

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen og afholdes hvert år i april/maj måned.

Indvarsling
Indvarsling skal ske mindst 14 dage forinden på kommunens Intranet samt pr. mail/brev til de medlemmer, som ikke længere er ansat på kommunen.

Samtidig med indvarslingen meddeles dagsordenen, og kun om forslag, der findes på denne, kan der tages gyldig beslutning.

Forslag fra medlemmer
Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 1. marts.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

På den årlige generalforsamling aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget for det følgende år til godkendelse.

Endvidere foretages valg af bestyrelse jf. § 8.

Endelig vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Ingen af disse må være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer; dog kan lovændringer kun vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Beslutningsdygtig
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen sammenkalde en ekstraordinær generalforsamling; denne er da beslutningsdygtig ved simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Referater

Generalforsamlings referater:

Views: 627

Skip to content