VEDTÆGTER for KUNSTFORENINGEN  GENTOFTE RÅDHUS

Stiftet den 14. juni 1956.

§ 1 Foreningens navn og adresse
“Kunstforeningen Gentofte Rådhus”, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesse for kunst gennem foredrag, udstillinger, museumsbesøg og bortlodning af indkøbte kunstværker og lignende.

§ 3 Foreningens medlemmer
Som medlemmer kan optages ansatte ved Gentofte Kommune, samt ansatte ved selvejende arbejdspladser med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Indmeldelse er bindende for foreningens regnskabsår, respektive resten af dette. Udmeldelse skal ske skriftligt senest en måned før regnskabsårets slutning, dvs. senest med udgangen af februar måned.

Nye medlemmer skal oplyse e-mailadresse, hvis de ønsker at få tilsendt information fra foreningen.

Medlemskabet kan fortsætte ved fratrædelse fra kommunen. I givet fald skal bestyrelsen informeres om dette.  Tjenestemænd, der overgår til pension med udbetaling fra kommunen, kan fortsætte kontingentbetalingen med træk fra pensionsudbetalingen; øvrige blivende medlemmer skal selv indbetale kontingentet til foreningens bankkonto.

Det påhviler det enkelte medlem at holde bestyrelsen orienteret om ændringer i betalingsform, mail adresser og/eller postadresser.

§ 4 Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og erlægges månedsvis forud. Ved udmeldelse finder tilbagebetaling af indbetaling ikke sted.

Såfremt medlemmet ikke betaler kontingent via løntræk/pensionstræk, skal kontingentet indbetales til foreningens bankkonto for et helt regnskabsår ad gangen. Indbetalingen skal ske inden 30. april i regnskabsperioden. 

§ 5 Foreningens regnskabsår
Går fra 1. april til 31. marts.

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen og afholdes hvert år i april/maj måned.

Indvarsling skal ske mindst 14 dage forinden på kommunens Intranet samt pr. mail/brev til de medlemmer, som ikke længere er ansat på kommunen.
Samtidig med indvarslingen meddeles dagsordenen, og kun om forslag, der findes på denne, kan der tages gyldig beslutning.
Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 1. marts.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
På den årlige generalforsamling aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt budget for det følgende år til godkendelse.
Endvidere foretages valg af bestyrelse jf. § 8.
Endelig vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Ingen af disse må være medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer; dog kan lovændringer kun vedtages, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen sammenkalde en ekstraordinær generalforsamling; denne er da beslutningsdygtig ved simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsender anmodning herom til foreningens formand med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen indkaldes da snarest med 8 dages varsel og senest 3 uger efter, at formanden har modtaget anmodningen.

§ 8 Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling, således at denne udpeger formanden, medens bestyrelsen selv vælger næstformand, sekretær og kasserer og fordeler arbejdet indbyrdes.

Formanden fungerer for et – bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. Ved den ordinære generalforsamling er formanden samt halvdelen af bestyrelses- medlemmerne på valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Dens beslutninger træffes ved stemmeflertal, og står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen udpege en suppleant for perioden frem til næste generalforsamling. Suppleanten udpeges under hensyn til, at bestyrelsen bør repræsentere så mange direktørområder som muligt.

Bestyrelsen godkender til møderne de transaktioner der foretages, ligesom kontoudtog fremlægges. 

§ 9 Kunstindkøbene
Af de til rådighed stående midler indkøber bestyrelsen kunst til fordeling blandt medlemmerne.

§ 10 Fordeling af kunstværkerne
Fordelingen af de indkøbte kunstværker sker ved lodtrækning, der finder sted hvert år i april/maj måned. For at kunne deltage i lodtrækningen kræves der medlemsskab fra den 1. oktober i det foregående år.

Ethvert medlem deltager med fra 1 til 6 lodder, et for hvert medlemsår, hvor den pågældende ikke har fået gevinst. Der kan højst opnås 6 lodder uanset antallet af medlemsår, men der kan kun opnås én gevinst pr. trækning. En vinder i et års lodtrækning begynder forfra med 1 lod ved næste års lodtrækning

Lodtrækningen foregår på den måde, at først udtrukne lod giver ret til at vælge først, næste lod som nummer to o.s.v.
Såfremt medlemmet ikke er til stede, kan en stedfortræder mod fuldmagt foretage valg blandt gevinsterne.

Alle gevinster udloddes på dagen blandt de tilstedeværende medlemmer, herunder de medlemmer, som er repræsenteret ved fuldmagt. Medlemmer, der hverken er personligt til stede eller er repræsenteret ved fuldmagt, kan ikke deltage i lodtrækningen.

Hvis et medlem, der bliver udtrukket, ikke ønsker at vinde et af de tilbageværende kunstværker, kan vedkommende afstå og overføre sine lodder til næste års lodtrækning uden at miste sin anciennitet.

Hvis bestyrelsen vurderer, at der ikke er tilstrækkelig interesse for de tilbageværende gevinster – med andre ord, at der er en større mængde medlemmer, der afstår, kan bestyrelsen trække lod blandt de tilstedeværende medlemmer, herunder også dem, der er repræsenteret ved fuldmagt, der ved håndsoprækning udtrykker interesse for det/de resterende værk/-er. Disse medlemmer vil deltage i lodtrækningen med det antal lodder, de har på dagen. Bestyrelsen beslutter, hvad der skal ske med evt. ikke udloddede gevinster.

§ 11 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling og efter samme regler som for lovændringer, jf. § 6, sidste afsnit.

Efter foreningens opløsning anvendes foreningens formue til indkøb af kunst, der med øvrige indkøb bortloddes blandt medlemmerne efter reglerne i § 10.

§ 12 Årets Kunst
De år hvor bestyrelsen indkøber Årets Kunst udleveres denne til medlemmerne om efteråret ved en fernisering.

Fernisering og efterfølgende udlevering annonceres på foreningens hjemmeside (www.kfgr.dk) og på mail til medlemmer.

Medlemmer der det givne år har været medlem siden 1.april er berettiget til at modtage Årets Kunst. 

Kunst der ikke er afhentet 31. marts det følgende år tilfalder foreningen.

Ikrafttræden
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 24 august 2021.

Visits: 536

Skip to content